Trosolwg

Gyda chefnogaeth swyddogol Llywodraeth Cymru, mae Procurex Cymru yn dychwelyd i Gaerdydd fis Ebrill eleni i ddod â phenderfynwyr allweddol a chyflenwyr blaenllaw yn y farchnad ynghyd, sy’n cyfrannu at y gwaith parhaus o ddarparu a datblygu caffael yn y sector cyhoeddus ledled Cymru yn strategol.

Mae Procurex Cymru yn rhoi cyfle i brynwyr a chyflenwyr wella eu gwybodaeth a’u sgiliau, yn ogystal â rhannu arferion gorau drwy gyfleoedd rhwydweithio a chydweithio helaeth.

Yr un diwrnod hwn yw uchafbwynt y calendr caffael cyhoeddus yng Nghymru, gan roi cyfle unigryw i gyfranogwyr ymgysylltu, cysylltu a chydweithio ag amrywiaeth eang o brynwyr, cynllunwyr, penderfynwyr a dylanwadwyr sy’n cynrychioli marchnad sector cyhoeddus Cymru sy’n werth £6 biliwn a mwy, gyda’r unig bwrpas o greu Cymru well ar gyfer y dyfodol.

Mae digwyddiad hybrid Procurex Cymru 2022 yn cynnig cyfle rhyngweithiol unigryw heb ei ail i brynwyr a chyflenwyr yn y gymuned caffael cyhoeddus ymgysylltu ar draws amrywiaeth o nodweddion digwyddiad arloesol, sydd wedi’u dylunio i alluogi pawb sy’n cymryd rhan i archwilio’r mentrau a’r amcanion sy’n siapio’r farchnad heddiw.

Pam dod i’r digwyddiad

Y Sector Cyhoeddus

Ym mis Mawrth 2021, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei Pholisi Caffael yn amlinellu ei gweledigaeth ar gyfer caffael ledled Cymru – sef y dylai sicrhau canlyniadau cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol cadarnhaol er lles Cymru.

Mae ymgysylltu a chydweithio rhwng cymheiriaid a diwydiant yn chwarae rhan hollbwysig yn y gwaith o gyflawni’r weledigaeth strategol hon.

Mae digwyddiad hybrid Procurex Cymru 2022 yn rhoi cyfle gwerthfawr i brynwyr sy’n rhan o gymuned caffael Cymru gwrdd â chyflenwyr blaenllaw, sy’n darparu amrywiaeth eang o gynnyrch a gwasanaethau arloesol sy’n gallu cefnogi gofynion caffael nawr ac yn y dyfodol.

Mae Procurex Cymru hefyd yn cael ei gefnogi’n swyddogol gan y Gwasanaeth Cyngor a Chymorth Caffael (PASS), ac mae’n llwyfan unigryw i brynwyr wella eu sgiliau masnachol drwy amrywiaeth o sesiynau hyfforddi wedi’u hardystio gan CPD. Mae’r rhain i gyd wedi’u dylunio i gefnogi’r gwaith o ddatblygu sgiliau a galluoedd caffael.

Yn rhad ac am ddim i’r sector cyhoeddus fynychu, bydd Procurex Cymru yn dod â dros 1000 o benderfynwyr allweddol at ei gilydd a bydd yn llwyfan unigryw ar gyfer rhwydweithio, cydweithio, addysg ac arloesi

Sector Preifat

Mae Cyllideb 2021 Llywodraeth Cymru wedi’i chynllunio i ‘Amddiffyn, Adeiladu a Newid’ Cymru, gyda £682m wedi’i addo i gefnogi adferiad COVID, ac amcanion cyffredinol i ddiogelu iechyd y cyhoedd a swyddi, adeiladu dyfodol gwyrddach a Chymru decach a mwy cyfartal.

Busnesau bach a chanolig yw asgwrn cefn economi’r DU, gan sbarduno twf economaidd a darparu dros 15 miliwn o swyddi. Ar gyfer sector cyhoeddus Cymru, mae busnesau bach a chanolig yn chwarae rhan hollbwysig yn y gwaith o helpu i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus effeithlon, effeithiol a fforddiadwy.

Mae bod yn gyflenwr i’r llywodraeth yn ffordd wych o wneud gwahaniaeth cadarnhaol i’ch busnes. Mae’r cwmnïau hyn yn nodi cynnydd yn eu trosiant, elw uwch a thwf yn eu gweithlu.

Mae Procurex Cymru yn cynnig cyfle unigryw i gyflenwyr ymgysylltu â chymuned brynu Cymru wrth i’r wlad geisio ailadeiladu ar ôl COVID-19.

Gyda dros 1000 o bobl yn bresennol ar y diwrnod, gan gynnwys cynrychiolwyr o bob un o’r prif sefydliadau prynu ledled Cymru, dyma’r unig ddigwyddiad yn y sector cyhoeddus na allwch chi fforddio ei golli.

Yn ogystal â mynediad i gynadleddwyr, gwnewch yn siŵr bod eich sefydliad yn manteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd noddi ac arddangos sydd ar gael, sydd wedi’u dylunio’n benodol i ddangos eich cynnyrch a’ch gwasanaethau’n uniongyrchol i’r farchnad amrywiol a gwerthfawr hon.

Partneriaid y Digwyddiad

Lleoliad ac Amseroedd

Amseroedd Agor: 0830 – 1600

Lleolir Arena Motorpoint ar Heol Mary Ann yng nghanol Caerdydd

Sut i fynd yno

Arena Motorpoint

Mae Arena Motorpoint yng nghanol Caerdydd. Ar gyfer eich llyw lloeren, dyma ein cod post: CF10 2EQ

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am gyrraedd y lleoliad.

Mewn Car

O’r gorllewin: Gadewch draffordd yr M4 yng Nghyffordd 33 ac ymuno â’r A4232.

O’r dwyrain: Gadewch draffordd yr M4 yng Nghyffordd 29.

Nid oes lleoedd parcio ar y safle i’n cynulleidfaoedd, ond mae digon o feysydd parcio aml-lawr o’n cwmpas.

Mae Maes Parcio Awyr Agored Rapports NCP a Maes Parcio Dewi Sant ar agor 24 awr y dydd ac mae’r ddau o fewn pellter cerdded i’r Arena.

Ar gyfer eich llyw lloeren, dyma ein cod post: CF10 2EQ

Ar fws – Ewch i ganol Caerdydd. Mae Arena Motorpoint ychydig o funudau o gerdded o orsaf drenau Caerdydd Canolog.

Mewn Trên

Ar y brif reilffordd o Dde Cymru i Lundain – dewch oddi ar y trên yng Ngorsaf Caerdydd Canolog. O’r Cymoedd, dewch oddi ar y trên yng Ngorsaf Caerdydd Heol y Frenhines. Ychydig o funudau mae’n ei gymryd i gerdded i’r Arena o’r ddwy orsaf.

Ar Droed

Mae’n hawdd cerdded o gwmpas Caerdydd, ac mae’n hawdd dod o hyd i lefydd yna hefyd.